Almost 2,000 gathered on Boston Common to celebrate ADA 25 Boston!